Rss Feed Tweeter button Facebook button Youtube button

17-10-2018 Σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και επιδόματος αδείας (αφορά και αναπλ/τές και μόνιμους)

Αθήνα, 17/10/2018

 

 Δικαστική διεκδίκηση δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδόματος αδείας

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν υπάρξει θετικές πρωτόδικες δικαστικές αποφάσεις που δικαιώνουν εργαζομένους, σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση των δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Με αφορμή ερωτήματά σας, σας αποστέλλουμε:

-        σχετικό νομικό γνωμοδοτικό σημείωμα που μας έχει προωθήσει η ΑΔΕΔΥ.

-        υπόδειγμα αίτησης καταβολής των επιδομάτων, την οποία μπορείτε συνάδελφοι να καταθέσετε στην οικεία ΔΔΕ για να διακοπεί η παραγραφή.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ όπως επίσης και η  Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρακολουθούν τις εξελίξεις, για το θέμα, και για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

 Για να δείτε το γνωμοδοτικό σημείωμα της ΑΔΕΔΥ πατήστε … εδώ

Για να δείτε την Αίτηση Παραγραφής που μπορείτε να καταθέσετε στην οικεία ΔΔΕ πατήστε … εδώ

15-11-2016 Ενημερωτικό σημείωμα για την αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

Ενημερωτικό Σημείωμα προς τους συναδέλφους για την

αλλαγή στην εξαγορά για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων

του Μιχάλη Π. Φιλιππίδη

Νομικού Συμβούλου της ΟΛΜΕ

 

Η αίτηση αναγνω?ρισης πλασματικω?ν χρο?νων δύναται να γι?νει οποτεδήποτε και κατα? την συνταξιοδο?τηση, όταν και εξετάζεται ο χρόνος και εκδίδεται η πράξη εξαγοράς στο υ?ψος των κρατη?σεων κατά τον χρο?νο υποβολη?ς της αι?τησης.

 Η ερμηνευτική εγκύκλιος από το ΓΛΚ εκκρεμεί σχετικά με τα ισχύοντα από 01-01-2017 για την αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και πλασματικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016, όπως θα ισχύσουν συνάγεται από την παρ. γ, του άρθρου 34 και από το άρθρο 38 του νόμου, ότι για την αναγνω?ριση των πλασματικω?ν αυτω?ν χρο?νων ασφα?λισης προβλε?πεται καταβολη? εισφορα?ς, η οποία αναγνω?ριση θα γι?νεται με την καταβολη? απο? τον ασφαλισμε?νο για κα?θε μη?να αναγνωριζο?μενου πλασματικου? χρο?νου ασφα?λισης καταβολή της εισφορα?ς ασφαλισμε?νου και εργοδο?τη, στο ποσοστο? που ισχυ?ει κατα? το χρο?νο υποβολη?ς της αι?τησης εξαγορα?ς. Η ως α?νω εισφορα? υπολογι?ζεται με βα?ση τις αποδοχε?ς του ασφαλισμε?νου κατα? τον τελευται?ο μη?να πλη?ρους απασχο?λησης πριν απο? την υποβολη? της αι?τησης εξαγορα?ς, συ?μφωνα με τις ειδικο?τερες προβλε?ψεις του α?ρθρου 38 και εφο?σον ε?χει διακοπει? η απασχο?ληση, επι? των αποδοχω?ν του τελευται?ου μη?να απασχο?λησης προσαυξανο?μενων κατα? την ετη?σια μεταβολη? μισθω?ν, ο?πως προκυ?πτει απο? τα στοιχει?α της Ελληνικη?ς Στατιστικη?ς Αρχη?ς.

 Το συνολικο? ποσοστο? της εισφορα?ς

Το συνολικο? ποσοστο? εισφορα?ς κυ?ριας συ?νταξης ασφαλισμε?νου μισθωτου? και εργοδο?τη ορι?ζεται σε 20% επι? των πα?σης φυ?σεως αποδοχω?ν των εργαζομε?νων και κατανε?μεται κατα? 6,67% σε βα?ρος των ασφαλισμε?νων και κατα? 13,33% σε βα?ρος των εργοδοτω?ν, συμπεριλαμβανομε?νου απο? 01-01-2017 και του Δημοσι?ου και των νομικω?ν προσω?πων δημοσι?ου δικαι?ου.

Η δυνατότητα με 6,67% μέχρι το τέλος του χρόνου που μπορεί να αναγνωριστεί, εφόσον θεμελιώνεται δικαίωμα μετά το 2014 είναι μέχρι 7 έτη και για το 2011,2012, 2013 τα έτη είναι 4,5 και 6 αντίστοιχα. Το συνολικο? ποσο? της κατα? τα ανωτε?ρω εξαγορα?ς καταβα?λλεται σε το?σες μηνιαι?ες δο?σεις, ο?σοι ει?ναι και οι μη?νες που αναγνωρι?ζονται.

Για να διαβάσετε τη συνέχεια πατήστε … εδώ

17-12-2012 Μελέτη στοιχείων για τους μισθούς των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και στις χώρες της Ευρώπης για το 2011-2012

Μπορείτε να δείτε το ακόλουθο υλικό:

 

25-01-2012 Σχετικά με οικονομικές εκκρεμότητες στην ΠΔΣ

ΘΕΜΑ: Οικονομικές εκκρεμότητες στην ΠΔΣ

Κυρία Υπουργέ,

Σε διάφορα σχολεία της Δ/νσης Δ.Ε. Β ΄ Αθήνας υπάρχουν ανεξόφλητες αποζημιώσεις των διδασκόντων για την ΠΔΣ για τα σχολικά έτη 2009 ? 2010. Οι μεν μόνιμοι δεν πληρώθηκαν γα όλο το σχολικό έτος οι δε ωρομίσθιοι δεν πληρώθηκαν για τους μήνες που αντιστοιχούν στο 2010.

Να σημειώσουμε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν υποβάλει στη φορολογική τους δήλωση του 2011 τις σχετικές βεβαιώσεις.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ

16-12-2011 Να καταργηθεί ο νόμος 4024/11 (Μισθολόγιο-Βαθμολόγιο)

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4024/11 ΠΟΥ ΚΑΡΑΤΟΜΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΑΣ,

ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΑΣ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ ΤΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ»

Με την εφαρμογή του νέου νόμου 4024/11 έγιναν πλέον δυστυχώς τραγική πραγματικότητα οι στοχεύσεις της εφαρμοζόμενης πολιτικής για τη φτωχοποίηση των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων στο δημόσιο (μισθολόγιο), την υπηρεσιακή και βαθμολογική μας καθήλωση, τη μείωση του αριθμού των εργαζομένων στο δημόσιο μέσω της εφεδρείας, του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και των απολύσεων.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ

03-11-2011 Σχετικά με τα μισθολογικά κλιμάκια αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2011-12

Θέμα: Σχετικά με τα μισθολογικά κλιμάκια αναπληρωτών εκπαιδευτικών σχολ. Έτους 2011 ? 12

Κυρία Υπουργέ,

Κύριοι Υπουργοί,

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν πρόσφατα για το σχολικό έτος 2011-12,  παρόλο που μέχρι τις 30-6-2011 έχουν ήδη αναγνωρισμένη μισθολογική προϋπηρεσία, κατατάσσονται στο εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο (18ο) μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αντί μικρότερου κλιμακίου με βάση την προϋπηρεσία τους, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα ? εδώ

02-11-2011 Για τις οφειλόμενες αμοιβές εκπαιδευτικών από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2011

ΘΕΜΑ: Οφειλόμενες αμοιβές εκπαιδευτικών από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις περιόδου Ιουνίου 2011

Κυρία Υπουργέ,

Πληροφορούμαστε από τοπικές ΕΛΜΕ ότι σε ορισμένες περιοχές της χώρας (Γ΄ Αθήνας, Αχαΐα, Ημαθία, κ.ά.) δεν έχουν καταβληθεί οι πάσης φύσεως αμοιβές στους συναδέλφους που απασχολήθηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις τον Ιούνιο του 2011 (Επιτροπές, Επιτηρητές, Βαθμολογητές, Βοηθητικό Προσωπικό Βαθμολογικών Κέντρων).

Επειδή υπάρχει δυσκολία να πληρώνονται αμοιβές πάσης φύσεως με κονδύλια του επομένου οικονομικού έτους και επειδή όλες οι οικονομικές υπηρεσίες (Εντελλόμενα κ.ά.) είναι κλειστές για το κοινό το μήνα Δεκέμβρη, υπάρχει ορατός πλέον ο κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συνάδελφοι τα δεδουλευμένα.

Διαβάστε περισσότερα ? εδώ

02-08-2011 Όχι στις νέες περικοπές των μισθών μας

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΜΑΣ ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ-ΦΤΩΧΟΛΟΓΙΟ

Ακόμα δεν στέγνωσε το μελάνι του περικοπών στους μισθούς μας που προέβλεπε ο πρώτος εφαρμοστικός νόμος του μεσοπρόθεσμου και η Κυβέρνηση έφερε με τροπολογίες νέες απαράδεκτες περικοπές όπως αυτή της μείωσης κατά 50? (ή 50%) του κινήτρου απόδοσης (και μάλιστα αναδρομικά από 1/7/11). Και δεν φτάνει αυτό. Με άλλη τροπολογία επιβάλει αναδρομικά τις νέες κρατήσεις για την «ανεργία» και το ΤΠΔΥ. Έτσι από 3% κράτηση, θα έχουμε 7,2% για τους επόμενους
μήνες του 2011.
Με αυτά τα μέτρα συντελείται η αρπαγή σχεδόν δύο ακόμα μισθών από τους εκπαιδευτικούς στο ετήσιο εισόδημά τους το 2011, αν συνυπολογίσουμε και τη θεσμοθέτηση της νέας φορολογικής κλίμακας με μείωση του αφορολόγητου από 12.000 ? στα 8.000 ? και την έκτακτη εισφορά στα εισοδήματα από το 2010.

Διαβάστε περισσότερα … εδώ