ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 9ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ


"; echo "
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 8ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΛΜΕ


"; } else if ($who=="2") printgeneral("Συνδικαλιστικά Συνέδρια","0"); function newslist($files){ global $admin,$who; if(!$files) return; for($j=count($files)-1; $j>=0; $j--){ $f = $files[$j]; $categoryid=$j+1; if ($who=="1") { global $uploadeduconfolmedir; $im = $uploadeduconfolmedir.$f["filename"]; } else if ($who=="2") { global $uploadsynconfolmedir; $im = $uploadsynconfolmedir.$f["filename"]; } if ($f["filename"]){ $img = ht_a($im, ic_img($f["filename"]), "Κατέβασμα Αρχείου: ".$f["filename"], false, false); $filesize=" (".round($f["filesize"]/1024)." Kb)"; $titlelink = ht_a($im, $f["place"], "Κατέβασμα Αρχείου: ".$f["filename"], false, false); } else{ $img="-"; $filesize=""; if ($f["link"]!== "http:// ") $titlelink="".$f["place"];} echo "\n"; //echo "\t".$categoryid."\n"; //if ($f["link"]!== "http:// ") $titlelink="".$f["title"]; echo "\t".$f["title"]."\n"; echo "\t".$titlelink."\n"; echo "\t".ht_sp(date("j.n.Y", $f["startdate"]))."\n"; echo "\t".$img.$filesize."\n"; if($admin) { $ae = ht_a("confedit.php?i=".$f["id"]."&j=".$who, "Τροποποίηση", "Τροποποίηση εγγραφής: \"".$f["title"]."\""); $ad = ht_a("confdel.php?i=".$f["id"]."&j=".$who,"Διαγραφή", "Διαγραφή εγγραφής: \"".$f["title"]."\""); echo "\t".$ae."\n"; echo "\t".$ad."\n"; } echo "\n"; } } function table($files) { echo "

\n"; echo "\n"; echo "\n"; //echo "\t\n"; echo "\t\n"; echo "\t\n"; echo "\t\n"; echo "\t\n"; newslist($files); echo "
α/αΣυνέδριοΤίτλος ΑρχείουΗμερομηνία ΕισαγωγήςΑρχείο
\n"; echo "

\n"; } function show(){ global $admin,$who; if ($who=="1") //$files = db_select("conference","*","id","category=1"); $files = db_select("conference", "id, title, place,".db_stamp("startdate").", ".db_stamp("enddate").", filename, filetype, filesize, link, category,".db_stamp("date"),"id","category=1"); else if ($who=="2") // $files = db_select("conference","*","id","category=2"); $files = db_select("conference", "id, title, place,".db_stamp("startdate").", ".db_stamp("enddate").", filename, filetype, filesize, link, category,".db_stamp("date"),"id","category=2"); if(!$files) ht_para("Δεν υπάρχουν αρχεία ή κάποιο λάθος εμφανίστηκε!"); else table($files); echo "


"; if ($admin=="1"){ if ($who=="1") $ne=ht_a("confadd.php?j=1", "Εισαγωγή Νέου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου", "Εισαγωγή Νέου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου"); else if ($who=="2") $ne=ht_a("confadd.php?j=2", "Εισαγωγή Νέου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου", "Εισαγωγή Νέου Συνδικαλιστικού Συνεδρίου"); echo $ne; } ht_rule(); echo "


<<
Πίσω"; } show(); echo "\n"; echo "
\n"; hd_footer(0); ?>